Smartbar pixel S61
Smartbar pixel S62
Smartbar pixel S63

SmartBar-Pixel S6

• 15° / 25° / 45°
• 565×94×158mm
• 6×18W Outdoor Waterproof IP65 Battery Powered LED Bar