Sony MCS-8M

Sony MCS-8M

• Video mikser
• 4 HDSDI ulaza
• 3 HDMI ulaza
• 2 AUX izlaza
• FullHD